Chat Now

BCP-B2B營銷和通過聊天查找B2B合作夥伴!

商務媒合平台(簡稱BCP)是一個程序,用於在越南-日本-亞洲的企業之間交談B2B商業機會!
BCP由Chatwork(日本領先的工作聊天軟件)組織和協調,有超過 296,000家企業正在使用!

d d

d

d

h

h

h

h

h

big-image small-chat medium-chat big-chat

r

r

d

d

d

laptop-mockup screen-image

c c

flag-image

c

c

Chat Now

s

1

s

s