Nội dung thông tin trên đây được dùng thay cho hợp đồng cá nhân với chủ sở hữu website & đồng ý với điều khoản quy định.